Yhdistyksen säännöt

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on liikenneturvallisuustyön edistäminen Helsingin kaupungin alueella lähinnä kohdistamalla tiedotus-, valistus- ja koulutustoimintaa liikenneturvallisuuteen vaikuttaville ja tienkäyttäjille. Yhdistys toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten, muiden viranomaisten, yhdistysten ja yritysten sekä Liikenneturvan kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Seuraa liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä kaupungissa ja tekee tilanteen edellyttämiä aloitteita ja esityksiä.
2. Toimii neuvoa antavana elimenä liikenneturvallisuustyössä.
3. Toteuttaa, ohjaa ja tukee liikenneturvallisuusalan tiedotus-, valistus- ja koulutustoimintaa.
4. Antaa viranomaisille ja yhteisöille lausuntoja ja selvityksiä kaupungin liikenneturvallisuutta ja sen kehittämistä koskevissa asioissa.
5. Toimii liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi.
6. Pyrkii muillakin tavoilla edistämään liikenneturvallisuutta Helsingissä.

Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia arvopapereita ja kiinteistöjä, harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä valistusaineiston myyntiä.

3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä Helsingissä toimivat liikenneturvallisuustoimintaa harjoittavat rekisteröidyt yhdistykset tai valtakunnallisten liittojen tai järjestöjen Helsingissä toimivat
rekisteröidyt paikallisosastot.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa tai muuten liikenneturvallisuustyössä erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli se ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

4 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdeksänjäseninen (9) hallitus, johon syyskokous valitsee puheenjohtajan ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä näille kaikille henkilökohtaiset varajäsenet. Kolme (3) jäsentä ja varajäsentä valitaan kaupungin hallinnon piiristä sekä yksi (1) jäsen ja varajäsen Helsingin poliisihallinnon piiristä.

Hallituksen jäsenten toimikausi noudattaa kunnallisvaalikausia ja uusi hallitus valitaan syyskokouksessa kulloisenkin kuntavaalin jälkeen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa tai palkkaa tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi nimittää keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä. Hallitus voi nimittää myös muita asiantuntijaryhmiä ja toimikuntia työnsä avuksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt, kukin yksin.

6 § Yhdistyksen tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja hänellä henkilökohtainen varamies. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valitsee yhdistyksen syyskokous.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Vuosittain pidetään kaksi varsinaista yhdistyksen kokousta, joista kevätkokous pidetään hallituksen lähemmin määräämässä paikassa huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta vaatii. Kokous on
pidettävä 30 päivän kuluttua vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

Äänivalta varsinaisessa kokouksessa on jäsenmaksunsa näiden sääntöjen 3 §:n mukaisesti suorittaneilla jäsenillä. Jäsenyhdistykset saavat lähettää kokoukseen yhden (1) edustajan. Äänivaltaiseksi katsotaan edustaja, jolla on asianmukainen valtakirja tai oikeaksi todistettu pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa edustajanvalinta on suoritettu. Kunniajäsenillä ja hallituksen jäsenillä on kokouksessa vain puheoikeus, mikäli he eivät ole valtuutettuja edustajia.

9 § Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8. Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi.
6. Määrätään yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvausperusteet.
7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta ja maksutavasta.
8. Valitaan kuntavaalivuosina sääntöjen 4 §:n mukaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
9. Valitaan yhdistykselle yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle varamies.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Pe 14.6 tsto on kiinni